Stravování

Vedoucí školní jídelny: Monika Knittlová
Kuchařky:  Milena Sukačová a Šárka Bukovská

                     

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Úplata za stravování

Informace:
-stravné a školné platit vždy v uvedeném termínu a to buď hotově u vedoucí školní jídelny, nebo přes účet- svolením k inkasu (formulář vyzvednout u ved.ŠJ)
-odhlašování dětí den dopředu do 13.00 hod. odhlašování  e-mailem:jidelna@mspetrkovice.cz, osobně u učitelky na třídě nebo telefonicky na číslech: 725 920 142 a 596 131 076
-první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru do vlastního jídlonosiče v době od 11.20 do 11.40 (vchod-kuchyň).  Další dny nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen stravu odhlásit.

V naší školní jídelně připravujeme pestrou stravu dle platných výživových a finančních norem a zásad o školním stravování vyhl.463/2011, kterou se mění vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhl.č.107/2008 Sb.
Od 13.12.2014 bude školní jídelna povinna informovat o alergenních složkách v potravinách. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Vedle jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník (zák.zástupce) sám uhlídat.  Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.